Trafikmiljö

Villaföreningen och dess styrelse har genom åren varit, är och kommer även i framtiden att på olika sätt vara aktiv i trafikfrågor. Det gäller busshållplatserna i centrum, busslinjernas sträckning, framkomlighet för bilar, cyklister och gående, parkering och trafiksäkerhet. Det visar sig bl.a. genom att styrelsen ett antal gånger per år genomför trafikmanifestationer i Bunkeflostrands centrum för att få ner hastigheten. Vi i styrelsen vet att denna aktivitet uppskattas av våra medlemmar och övriga som bor eller verkar i Bunkeflostrand.
 
Vi i styrelsen tar på eget initiativ eller efter medlemmars önskemål eller förslag upp trafikfrågor med kommunen.


 

Ett exempel på en trafikfråga, som rör flertalet boende i Bunkeflostrand är önskemål om en cirkulationsplats i korsningen Klagshamnsvägen/Bunkeflovägen/Stenöregatan i norra Bunkeflostrand. Bakgrunden är att styrelsen för villaföreningen för ett antal år sedan tillskrev kommunen om behovet av en cirkulationsplats i den aktuella korsningen för att få en trygg och säker trafikmiljö. I november 2012 tillskrev styrelsen kommunen på nytt bl.a. efter synpunkter och förslag från medlemmar.

Ni kan här ta del av styrelsens senaste skrivelse
samt kommunens svar i december 2012.